Mycí prostředek AKTIV FR2 s rozprašovačem

Alkalický koncentrovaný čistící přípravek Aktiv FR2 s rozprašovačem na odstraňování veškeré organické mastnoty.
MYK02060 Aktiv FR2 s rozprasovacem
4,43 EUR 3,66 EUR excl. VAT
Skladem více jak 5 pcs
Personally in shop:ihnedWith a delivery company:zítra
CodeMYK02060ProducerHabla Chemie
The product was not ratedAdd ratings

Kapalný prostředek Aktiv FR2 na odstraňování veškeré organické mastnoty.

Použití: Prostředek Aktiv FR2 je vysoce účinný prostředek pro odstraňování veškeré organické mastnoty především v potravinářském průmyslu ale i v opravárenství, mytí vozidel apod. Nezávisle na hodnotách tvrdosti vody je vysoce ředitelný při zachování vynikající účinnosti. Velmi nízká aplikační koncentrace a nízká hodnota CHSK ve srovnání s tradičními prostředky značně snižuje zatížení odpadních vod.

Složení: Hydroxid sodný do 2%, Kationaktivní tenzidy, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Hodnota pH : 12
Hustota cca. 1,06 g/ml při 20 oC
Skupenství: nahnědlá kapalina

Aplikace: Ruční dávkování : ředit 1:50 při silném znečištění nanést rozprašovačem koncentrát stačí pouze malé množství.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Prostředek Aktiv FR 2 je vhodný na všechny druhy materiálů v koncentrátu může způsobovat alkalickou reakci s AL povrchem.

Skladování: Skladujte v původních obalech při teplotě nad + 3 oC.

Balení: 0,5 kg rozprašovač, 1 kg plast. Lahev, Kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 600 kg. Obaly po vyprázdnění vymyjte vodou. Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření:

Symbol nebezpečí: Xi

R-věty:
22/36/38 zdraví škodlivý při požití, dráždí oči a kůži

S-věty:
36/37/39-45Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě úrazu, nebo
necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 26/27/28Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, odložte kontaminované oblečení, při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody.

Další informace: Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.

VýrobceHabla Chemie
Discussion about product
Have a question? Are you interested in specific detail? Ask us.
Ask a question
New questionYour nameyour e-mail(E-mail will not be published)TitlePost textAsk
Your nameyour e-mail(E-mail will not be published)Post textAdd reply
DescriptionDiscussion

 

Sleva pro členy cechu domovarníků