Sanitační prostředek ADC 5000 1kg

Slabě alkalický sanitační prostředek s přídavkem EDTA k čištění pivního potrubí.
SAN02103A1 sanitacni prostredek adc 5000 1kg
5,99 EUR 4,95 EUR excl. VAT
Skladem (více než 5 pcs)
Personally in shop:zítraWith a delivery company:pozítří
CodeSAN02103A1ProducerHabla Chemie
The product was not ratedAdd ratings

Popis: Alkalický prostředek s obsahem aditiv a sekvestračních přísad.

Použití: Je vhodný pro CIP stanice, mytí lahví a sanitace nápojových cest. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

Složení: Hydroxid sodný více než 30 %, organické kyseliny, EDTA, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : cca 12,45 (1% roztok, 20 oC)
  • Hustota cca. 1,32 g/cm3
  • Barva: nahnědlá
  • Skupenství: kapalina

Aplikace: Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 85 oC.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování: Nádoby uchovávejte dobře uzavřené suchém místě při teplotě do + 15 až + 25 oC.

Balení: Plastový kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 1000 kg. Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření

Signální slovo: Nebezpečí

H-věty:

314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

P věty:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

VýrobceHabla Chemie
Discussion about product
Have a question? Are you interested in specific detail? Ask us.
Ask a question
New questionYour nameyour e-mail(E-mail will not be published)TitlePost textAsk
Your nameyour e-mail(E-mail will not be published)Post textAdd reply
DescriptionDiscussion

 

Sleva pro členy cechu domovarníků